Att veta innan

Innan läkemedel som innehåller den aktiva substansen ezetimib intas bör ett par punkter beaktas.

För det första, som redan skrivit på ett fler tal ställen på denna webbplats, ska naturligtvis aldrig dessa tabletter tas av personer med allergi mot ezetimib. Det samma gäller personer som är allergiska mot något av i tabletterna ingående ämnen.

Dessa så kallade hjälpämnen (i Ezetrol) är:

  • Laktosmonohydrat, personer med extrem laktosintolerans bör se upp. Personer med mjölkproteinallergi kan ta dessa tabletter ändå.
  • Mikrokristallin cellulosa (cellulosananofibriller eller MCC)
  • Povidon (en polyvinylpolymer vilken används som stabiliseringsmedel)
  • Kroskarmellosnatrium (ett ämne som påskyndar tablettsönder fall)
  • Natriumlaurilsulfat (ett emulgeringsmedel)
  • Magnesiumstearat (en typ av smörjmedel)

Dessa hjälpämnen behövs för att kunna framställa ezetimib i tablettform, de kan också ha som funktion att ge tabletten ett visst utseende och smak.

För att din läkare ska kunna ge dig rätt läkemedel och med största möjliga säkerhet är det förstås viktigt att du är ärlig och berättar för honom eller henne om alla dina besvär, sjudomar och eventuella allergier.

Försiktighet vid graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar tänk på att tabletter innehållande ezetimib inte skall tas tillsammans med olika typer av statiner. Detta kan leda till ickeönskvärda effekter på fostret. I vissa fall kan läkaren bestämma att detta ska ske ändå, det är då viktigt att patienten står under kontinuerlig observation.

Ovanstående gäller även i de fall personen försöker bli gravid men ännu ej är det.

Det saknas forskning och studier kring huruvida enbart användning av ezetimib under graviditet utgör någon särskild risk för modern och/eller fostret. En läkare kan ta olika beslut i olika situation beroende på omständigheterna.

Det är också okänt om ezetimib ensamt, eller tillsammans med statiner, passerar över till spädbarnet (vi modersmjölken) vid amning. Därför ska ammande kvinnor inte använda läkemedel med ezetimib.

Levern och ezetimib

Som nämnts ovan skall extrem försiktighet beaktas innan tabletter med ezetimib ges till samman med någon typ av statin till personer som lider av någon form av leversjukdom.

För att säkerhetsställa att levern fungerar normal bör läkaren, innan administration av ezetimib till sammans med statin, ta ett blodprov på patienten. Detta görs för att vara helt säker på att levern är frisk.

Eventuellt bör ytterligare ett blodprov tas efter att medicinering med ezetimib tillsammans med någon form av statin har påbörjats och pågått under en tid. Återigen görs allt detta för att kontrollera leverfunktionen och minimera riskerna med användningen av ezetimib.

Ezetimib bör överhuvudtaget inte ges till personer med måttlig nedsatt leverfunktion. Inte heller till personer där levers funktion är kraftigt nedsatt.

Tillsammans med fibrater

I dagsläget saknas tillräcklig forskning för att kunna uttala sig om effekt och säkerhet vad det gäller samtidig användning av ezetimib och andra speciella typer av kolesterolsänkande läkemedel av typen fibrater.

Barn

Barn under 10 år skall inte, om inte särskilda omständigheter råder, ges läkemedel innehållandes ezetimib.

Om man medicineras med andra typer av läkemedel

Du som patient ska för din egen säkerhet alltid upplysa din läkare om du tar andra läkemedel, innan medicinering med ezetimib påbörjas. Tänk också på att även berätta om läkemedel som är receptfria. I vissa fall kan dessa interagera med ezetimib och ge negativa biverkningar.

Speciellt viktigt är att klar göra om du tar något av följande läkemedelssubstanser.

  • Kolesterolsänkande i form av fibrater (se ovan)
  • Blodförtunnande för att motverka blodpropp (till exempel Waran)
  • Kolesterolsänkande i form av kolestyramin (inverkas på effekten av ezetimib)
  • Ciklosporin (ges till personer som genomgått en organtransplantation)

Övrigt

Denna typ av läkemedel påverkar ej förmågan att framföra fordon av olika slag. Dock kan vissa personer uppleva yrsel efter att ha intagit tabletter med ezetimib.

Det är upp till en enskilde individen att bedöma huruvida personen ifråga är kapabel att framföra fordon utan risk för sig själv eller sin omgivning.

Se också eventuella biverkningar av ezetimib.